Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BelleDesign
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BelleDesign, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van BelleDesign en die te aanvaarden.

Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
Alle aanbiedingen en offertes van BelleDesign zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan BelleDesign.
Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld.
Een samengestelde prijsopgave verplicht BelleDesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.
Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Annulatie van de bestelling
De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang BelleDesign haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een
schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

Levering
De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt BelleDesign niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of
prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

BelleDesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of
diensten.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt BelleDesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan BelleDesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op het
basisontwerp, gaat BelleDesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen de 14 dagen uitblijven van zulke reacties gaat BelleDesign over tot het voltooien van de volledige website.

Onderhoud
Bij het afsluiten van een onderhoudscontract zijn volgende van toepassing.

Onder het onderhoud van een website wordt verstaan het door BelleDesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in
welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever. Het onderhoud geldt enkel
voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website.

De onderhoudsovereenkomst kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De facturatie gebeurt bij aanvang van een onderhoudsjaar. De overeenkomst kan op elk gewenst
moment worden opgezegd, met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand.

De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan BelleDesign waarna BelleDesign deze gebreken zal corrigeren.
Wanneer aan BelleDesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk
niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Na de afloop van het onderhoudscontract zal BelleDesign automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.

Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen,
zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.

Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Risico
Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij BelleDesign bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Betalingsmodaliteiten
Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en BelleDesign heeft de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever
dient binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, het verschuldigde bedrag te voldoen.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van BelleDesign (vermeld op alle facturen, offertes en website).

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan BelleDesign een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

BelleDesign behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Klachten – protest van de factuur
Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan BelleDesign te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid – Algemeen
BelleDesign verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van BelleDesign zijn middelenverbintenissen. BelleDesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

BelleDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. BelleDesign zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van BelleDesign of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van BelleDesign met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BelleDesign. De totale aansprakelijkheid van BelleDesign, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BelleDesign werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BelleDesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De verbintenis in hoofde van BelleDesign bestaat erin voor een website aan te maken voor de klant, dat BelleDesign dit zal doen, gebruik makend van het open source content management systeem ‘WordPress’ en, indien nodig, webruimte voor de website te huren bij een nader bepaalde hosting provider. Om de website te bouwen, maakt BelleDesign gebruik van zogenaamde ‘templates’ en ‘plugins’, die eveneens ontwikkeld zijn door derde partijen. BelleDesign kan derhalve niet verantwoordelijk geacht worden bij een al dan niet (tijdelijk) niet functioneren van zowel het content management systeem ‘WordPress’, de webservers als de gebruikte templates en plugins.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt BelleDesign geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Aansprakelijkheid software
Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Intellectuele eigendomsrechten
Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door BelleDesign ontwikkelde sites en web-applicaties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door BelleDesign gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door BelleDesign werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. BelleDesign verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

Al het door BelleDesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van BelleDesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door BelleDesign.

BelleDesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Hostingdiensten & domeinnaam
Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt BelleDesign samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt BelleDesign de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

De hostingdiensten worden door BelleDesign aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij BelleDesign en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan BelleDesign over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van BelleDesign. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

BelleDesign is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met BelleDesign wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door BelleDesign van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. BelleDesign kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door BelleDesign eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project te laten verzorgen door een andere hoster die niet door BelleDesign wordt aanbevolen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Bij keuze van webhosting die niet door BelleDesign wordt geleverd, zal de opdrachtgever alle gegevens en paswoorden voor toegang tot de webruimte van de opdrachtgever verschaffen aan BelleDesign. Het niet verschaffen van deze gegevens ontslaat de opdrachtgerver niet van zijn verplichting om de betaling van de geleverde diensten door BelleDesign te voldoen.

Aanlevering bronbestanden
Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Beëindiging van de overeenkomst
Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft BelleDesign het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door BelleDesign verleende diensten betalen, alsook de kosten die BelleDesign moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat BelleDesign nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor BelleDesign. Bovendien behoudt BelleDesign het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Geheimhoudingsplicht
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat de door BelleDesign voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van BelleDesign.

Overmacht
Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover BelleDesign geen controle heeft, bevrijden BelleDesign, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door BelleDesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen BelleDesign en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb.bevoegde rechtbanken verkiest. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Algemene voorwaarden BelleDesign
Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 01.09.2016